OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel

Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

 że w dniu 27 maja 2022 r o godz. 9.00

w sali nr 155 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Wrocławska 27/13 posiadającego założoną Księgę Wieczystą GL1J/00030962/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 78 000,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce, na rachunek bankowy komornika: 20105016051000002260757998 ING Bank Śląski S.A. (Przy wpłacie należy podać sygnaturę Km 9/19 z dopiskiem wadium) lub w inny wskazany przez komornika sposób. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości w wys. 10 400,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. 032 47 625 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Położenie: