OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 756410710) ogłasza, że: dnia 24-05-2022r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej: 59-420 Kaczorów, Okrajnik w granicach działek 142/1, 200/13 i 237/1 o łącznej powierzchni 5,6000 ha dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00009733/9.

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena w/wołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 800,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: