O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.06.2022 r. o godz 8:30 w sali nr D-133 Sądu Rejonowego w Krakowie Krowodrzy Wydziale I Cywilnym odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Zdrowej 2a/71, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" (brak urządzonej księgi wieczystej). Lokal składa się z 1 pokoju, jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 30,00 m2.

Prawo do w/w lokalu przysługuje dłużnikom w udziałach po 1/2 każdemu:

Socha Genowefa, Socha Dominik

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 227 128,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 170 346,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 22 712,80 zł (najpóźniej w dniu poprzedzającym moment rozpoczęcia licytacji) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016r nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.05 godz. 9:00 w miejscu jej położenia

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: