O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
13-06-2022 o godz.  12.00 w sali nr 18  Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 701/2
o pow. 1,0119 ha
położonej w: Stradomia Wierzchnia gmina Syców, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00067913/4.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1,0119 ha , działka ewid.nr 701/2 położona w północnej części obrębu Stradomia Wierzchnia, po północno zachodniej stronie byłej drogi krajowej nr 8, ok.1,2km na północ od głównych zabudowań i 6,5km od centrum Sycowa. Sąsiedztwo - tereny rolne, lasy i działki budowlane. W okolicy stacja paliw z hotelem i restauracją, zalew oraz arboretum leśne. Kształt działki - trapez szer.62m x głęb. 155-170m, teren płaski,  orientacja działki N-S.  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy poprzez działkę 701/5 obręb Stradomia Wierzchnia, w tym celu należy ustanowić służebność drogi koniecznej. Brak mediów, teren nieogrodzony, niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty młodym drzewostanem ( głównie kilkunastoletnie brzozy o pierśnicy od 5-9cm (tyczkowina). W/g wypisu
z rejestru gruntów pow. 0,4373ha - Lzr RIV b - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , - pow. 0,5746ha Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
W MPZP oznaczona C8U/MN – Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowe wymagania dla tego terenu w/g planu dostępne na ogłoszeniu o licytacji na stronie internetowej komornika.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190.200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 142.650,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 19.020,00 zł).

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Gkm 46/20

 

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40

 

Położenie: