OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1G/00029955/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E.022 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 272/1, 273 łącznego obszaru 853 m2, oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 26.04.2117 r. i budynek usługowy z częścią mieszkalną o powierzchni 903,10 m2 stanowiący odrębną nieruchomość, które to prawo przysługuje dłużnikowi FES Sp. z o.o., położonego: 80-172 Gdańsk, Schuberta Franciszka 100, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00029955/1. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, w pełni podpiwniczony. Piętro to poddasze użytkowe przewidziane na dwa mieszkania. W dziale I-O księgi wieczystej GD1G/00029955/1 ujawniona powierzchnia budynku wynosi 896,80 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 3 670 320,00 zł brutto (kwota zawiera podatek w wysokości 686 320,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 752 740,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 367 032,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 12405400 1111 0000 4918 8255 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 19.01.2022 r. o godz. 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego. Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Położenie: