OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

9 listopada 2021 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr XI, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

  1. udział w wysokości 1/2 części nieruchomości działki nr 1/5 o pow. 824 m2, położonej w miejscowości Szymonowo, gm. Małdyty, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL2O/00022127/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18 200,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 13 650,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.

 

Położenie: