OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

23 listopada 2021 r. o godzinie 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. M. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Konary, gmina Wińsko (56-160), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00023811/6, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 47/1 i posiada powierzchnię 8,18 hektara. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. W dniu oględzin na większości powierzchni stanowiła pole uprawne. W południowej części występuje niewielki kompleks zadrzewień. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIVb – 1,29 ha; RV – 3,82 ha; RVI – 2,14 ha; Lzr-RV – 0,62 ha; N – 0,31 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 5A – kompleks żytni dobry, gleby bielicowe lub gleby płowe (1,10 ha); 6Bw – kompleks żytni słaby, gleby brunatne kwaśne lub gleby rdzawe (3,83 ha); 7Bw – kompleks żytni bardzo słaby, gleby brunatne kwaśne lub gleby rdzawe (2,63 ha); LsBw / LsM / Ls – lasy (0,62 ha). Dojazd za pośrednictwem drogi twardej (nawierzchnia asfaltowa). Stan urządzeń melioracyjnych dobry. Nie stwierdzono zagrożeń erozją wodną i zagrożeń oddziaływania środowiska pochodzenia antropogenicznego.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko (uchwała nr LXI/388/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014 r.), wyceniana nieruchomość oznaczona jest w części jako tereny rolne, a w części jako lasy. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 750,00 zł. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 18 500,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 10902499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).

 

Położenie: