OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 listopada 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Głogówko Królewskie 41C, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 33500 [NKW: BY1S/00033500/8].

Przedmiotem licytacji jest działka nr 144/7 o powierzchni 0,3573 ha sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Ba – tereny przemysłowe. Działka ma kształt regularny zbliżony do rombu. Nieruchomość ogrodzona płotem z paneli betonowych, wyposażona w dwie bramy przesuwne na konstrukcji stalowej. Obszar działki częściowo utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych, z dostępem do sieciowej infrastruktury. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie dwóch zbiorników typu szambo o pojemności 2000 litrów każdy. Nieruchomość zabudowana jest halą magazynową z zapleczem socjalnym z 2008 r. o powierzchni zabudowy 483 m2 i powierzchni użytkowej 472 m2 oraz budynkiem biurowo-garażowo-gospodarczym z funkcją mieszkalną z 2013 roku o powierzchni zabudowy 208 m2 i powierzchni użytkowej 305,58 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 777,58 m2. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej drogi powiatowej działki drogowej nr 263/1 (Nr 1289C) poprzez działkę ewidencyjną 144/3 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowy teren leży w strefie oznaczonej symbolem J14MN-U – tereny mieszkaniowo-usługowe.

 

Suma oszacowania wynosi 434 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: