OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 grudnia 2021 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 18, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składająca się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o nr 15 oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr 1538/2 o powierzchni 0,5524 ha oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 381 o powierzchni 0,2200 ha, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych nr KR1Y/00020987/9. Na działce ewidencyjnej nr 1538/2 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o nr 15, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z lat 60. XX wieku. Piwnice budynku o funkcji niemieszkalnej w stanie niewykończonym, parter budynku użytkowany na cele mieszkalno-gospodarcze, druga kondygnacja częściowo zagospodarowana na cele mieszkalne częściowo stanowi nieużytkowy strych. Obiekt o konstrukcji murowanej, ściany zewnętrzne nieocieplone w większości nieotynkowane. Budynek w stanie do generalnego remontu. Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 122,21 m2. Do budynku mieszkalnego od strony wschodniej przylega jednokondygnacyjny budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 62 m2. Na działce znajdują się również wolnostojące budynki gospodarcze. Budynek stodoły o konstrukcji drewnianej pokryty częściowo eternitem, częściowo dachówką cementową. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 108 m2. Kolejny budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową o powierzchni ok. 34 m2. Budynki w złym stanie technicznym. Od strony południowej działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej działkę nr 480. Faktyczny dojazd do działki odbywa się po zachodniej stronie wewnętrzną drogą stanowiącą działkę nr 362 o nieuregulowanym stanie prawnym (władającym jest Gmina Myślenice). Działka ewidencyjna nr 381 niezabudowana, położona na skraju lasu, w części północnej porośnięta drzewostanem leśnym, w części południowej porośnięta samosiejkami oraz roślinnością trawiastą. Działka o kształcie wieloboku zbliżonym do trójkąta nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się poprzez działkę nr 390 stanowiącą nieurządzoną drogę będącą współwłasnością innych osób fizycznych. Działka ewidencyjna nr 1538/2 położona jest w obszarze terenów zabudowy usługowej realizowanej w obiektach mieszkaniowych lub jako obiekty wolnostojące. Działka ewidencyjna nr 381 położona jest na obszarze terenów zieleni nieurządzonej w strefie terenów rolnych i otwartych oraz terenów leśnych. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00020987/9 stanowi własność w udziale 1/2 dłużnika (…).

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 159 000,00 zł, natomiast wartość udziału w 1/2 dłużnika w nieruchomości wynosi łącznie: 79 500,00 zł.

Wartość licytowanych działek:

1.    wartość udziału dłużnika w działce nr 1538/2 oszac. na kwotę 76 000,00 zł. Cena wywoł. wynosi 2/3 wartości oszac. tj. kwotę: 50 666,66 zł.

2.    wartość udziału dłużnika w działce nr 381 oszac. na kwotę 3 500,00 zł. Cena wywoł. wynosi 2/3 wartości oszac. tj. kwotę: 2 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: