OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 875 kpc 8791 kpc i nast. oraz 10136 kpc w związku z art. 954 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2021 r. o godz. 11:00

 

rozpocznie się

 

DRUGA E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

E-licytacja zakończy się dnia 17.11.2021 r. o godz. 11:00.

 

DRUGA E-LCYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Zaborze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00059846/4, opisanej jako: dz. nr 197/9, obręb 0014, ZABORZE, GRUNTY ORNE, pow. 0,2665 ha. Nieruchomość niezabudowana. Sposób korzystania R- grunty orne. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka działka 197/9 położona jest w części o powierzchni 2 556 m2 na terenie zieleni łęgowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 189ZŁ, w części o powierzchni 109 m2 na terenie wód powierzchniowych, oznaczonej na rysunku planu symbolem 25WS. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta trawami. Przy granicy zachodniej znajduje się ciek wodny. Dostęp do drogi publicznej odbywa się za pomocą służebności przejazdu i przechodu pasem szerokości 5 metrów od ulicy Borowiec zachodnim brzegiem PGR 197/10 do PGR 197/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy PGR 197/9. Działka nie jest uzbrojona. Media: gaz, prąd, woda i kanalizacja znajdują się w drodze. Stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134 210,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 105,00 zł.

 

 

Zgodnie z art. 8671§ I kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 13 421,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. Kęty: 37 1050 1113 1000 0090 7011 8550 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Na podst. art. 867 §12 kpc komornik informuje, iż: „prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo”.

Do e-licytacji należy przystąpić przed jej rozpoczęciem, tj. przed dniem 09.11.2021 r. Po rozpoczęciu e-licytacji przystąpienie do niej będzie niemożliwe.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: