OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2021 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Osieczany, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działki ewidencyjnej nr 968/1 o pow. 0,2800 ha zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym Osieczany 34. Przedmiotowa nieruchomość w całości położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej w strefie zagrożeń osuwisk nieaktywnych. Działa w kształcie wieloboku, położona w terenie lekko nachylonym w kierunku północnym. Teren działki ogrodzony – słaby stan techniczny ogrodzenia, w centralnej części działki posadowiony budynek pozostała część działki porośnięta niepielęgnowana roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Na działce sieć elektroenergetyczna i gazowa, kanalizacja własna (szambo) oraz woda ze studni. Nieruchomość posiada również dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej w odległości ok. 100 m. Budynek to obiekt wolnostojący składający się z parteru, piętra, poddasza, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 206,28 m2. Od wielu lat budynek stanowi pustostan. Stan budynku bardzo zły, budynek do kapitalnego remontu lub do wyburzenia. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00009193/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 143 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 107 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016  r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

Położenie: