OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, w zw. z art. 875 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 1424 o powierzchni 0,3200 ha, oraz o nr 1450 o powierzchni 0,6600 ha. Działka ewidencyjna nr 1424 o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna wraz z posadowionymi na niej słupami, oraz przebiega sieć kanalizacyjna. Działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz dostęp do drogi publicznej gminnej (działka ewidencyjna nr 888 i 890) o nawierzchni asfaltowej. W przeważającej części położona w obszarze terenów zabudowy jednorodzinnej. Działka ewidencyjna nr 1450 o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu w części porośnięta drzewostanem leśnym w części porośnięta roślinnością trawiastą niską, zakrzaczeniami i samosiejkami. Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, dostęp do nieruchomości poprzez działki sąsiednie będące własnością innych podmiotów fizycznych. W przeważającej części położona w obszarze terenów zieleni nieurządzonej i lasów stanowiącej własność dłużnika (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00021118/4.

 

Cena oszacowania poniższych działek oraz ceny wywołania wynoszące 1/2 z ceny oszacowania.

Działka nr 1424 cena oszacowania 57 920,00 zł, cena wywołania 28 960,00 zł.

Działka nr 1450 cena oszacowania 34 983,00 zł, cena wywołania 17 491,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: