OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 867 kpc 8791 kpc i nast. oraz 10136 kpc w związku z art. 954 kpc, że w dniu

 

26 października 2021 r. o godz. 11:00

 

rozpocznie się pierwsza e-licytacja udziału w wysokości 1/6 części w nieruchomości. E-licytacja zakończy się dnia 03.11.2021 o godz. 11:00.

 

PIERWSZA E-LICYTACJA

 

udziału wysokości 1/6 części w nieruchomości położonej w miejscowości Babice, przy ul. Kwiatowej, opisanej jako: dz. nr 558/2 ROLA o pow. 0,1694 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej nr 558/2. Nieruchomość posiada powierzchnię 1 694 m2. Sposób korzystania oznaczono jako rola. Nieruchomość składa się z działki 558/2 o powierzchni 1 802 m2. Została oznaczona w części o powierzchni 1 736 m2 jako użytek RIIIa — grunty orne oraz w części o powierzchni 66 m2 jako grunty pod rowami. W księdze wieczystej wpisano dane, które nie są uzgodnione z aktualnym stanem faktycznym. W księdze wieczystej wskazano powierzchnię 1 694 m2, natomiast w Uproszczonym wypisem z rejestru gruntów 1 802 m2. Zgodnie Uchwałą NR XI/105/19 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim działka 558/2 położona jest w części o powierzchni 538 m2 na terenie zabudowy ekstensywnej, jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczonej na rysunku studium symbolem MNZ, w części o powierzchni 1 264 m2 na terenie użytków rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych o KW KR1E/00024214/1. Stanowiącej współwłasność dłużnika: (…).

Udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 4 307,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 230,25 zł.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 430,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. Kęty: 37 1050 1113 1000 0090 7011 8550 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

 

Na podst. art. 867 §12 kpc komornik informuje, iż: „prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo.

Do e-licytacji należy przystąpić przed jej rozpoczęciem, tj. przed dniem 26.10.2021 r. Po rozpoczęciu e- licytacji przystąpienie do niej będzie niemożliwe.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: