OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 74,05 m2 (pow. użytkowa lokalu 69,85 m2), składający się z trzech pokoi i kuchni, łazienki wraz z w.c., pralni, przedpokoju, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Lwowska 32B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00133381/1.

Udział dłużnika wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 162 594,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)

Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 945,88 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 88/100)

Udział dłużniczki wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 162 594,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)

Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 945,88 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 88/100)

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości, tj. kwocie 16 259,45 zł, a w przypadku przystąpienia do licytacji dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych udziałów, tj. w kwocie 32 518,90 zł (2 x 16 259,45 zł) na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 07.10.2021 r. w godz. od 11:00 do 12:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: