OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Grzegorz Gruszkowski Kancelaria Komornicza nr IX w Zabierzowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 października 2021 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-133 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 1734/1, położonej w woj. MAŁOPOLSKIE, pow. KRAKOWSKI, gm. CZERNICHÓW, miejscowość KAMIEŃ; stanowiącej współwłasność dłużników w udziałach po 1/2 części:

(…)

(…)

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1K/00022066/0 prowadzoną przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE, VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZERNICHOWIE.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232 831,00 zł.

Wartość udziału nr 1 należącego do (…) wynosi: 116 415,50 zł.

Wartość udziału nr 2 należącego (…) wynosi: 116 415,50 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji udziału nr 1 wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 311,63 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji udziału nr 2 wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 311,63 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

- udział numer 1 w wysokości 1/2 – 8 731,16 zł,

- udział numer 2 w wysokości 1/2 – 8 731,16 zł.

na rachunek bankowy komornika nr 92 1600 1198 1870 5618 2000 0001 BNP Paribas S.A. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 28.09.2021 r. w godzinach od 11:00 do 11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: