OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka, Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 października 2021 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 18, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.    nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działek ewidencyjnych nr 93/1 oraz 94/10 o łącznej powierzchni 0,2420 ha. Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części działki położona jest w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, w niewielkiej części w obszarze terenu dróg publicznych. Nieruchomość jest częściowo utwardzona nawierzchnią żwirową, ogrodzenie z siatki metalowej, brama stalowa. Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Częścią składową działki nr 94/1 jest stalowa wiata magazynowa o powierzchni 187 m2, nieocieplona, ściany obite blachą. Dach kryty blachą. Stan obiektu przeciętny z elementami wymagającymi naprawy i konserwacji. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: EDEX-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Sułkowicach przy ul. Ptasznica 5 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00073576/1.

2.    nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działki ewidencyjnej nr 91/4 o powierzchni 0,5850 ha. Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części działki położona jest obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, w niewielkiej części w obszarze terenu dróg publicznych. Nieruchomość jest częściowo utwardzona nawierzchnią żwirową, ogrodzenie z siatki metalowej, brama stalowa. Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Częścią składową działki są zabudowania magazynowo-produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym oznaczone numerem porządkowym ul. Ptasznica 5. Budynek hali magazynowo-produkcyjnej wybudowany w 2007 r. o łącznej powierzchni 1 136,8 m2, architektura i funkcjonalność budynku – przeciętne. Budynek administracyjno-socjalny o powierzchni użytkowej 324,5 m2. Stan techniczny dobry, niektóre elementy wymagają napraw i konserwacji. Na działce posadowione są także wiaty magazynowe i przybudówki w części murowane w części w lekkiej konstrukcji stalowej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: EDEX-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Sułkowicach przy ul. Ptasznica 5 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00030752/6.

1.    Nieruchomość wpisana w KR1Y/00073576/1 oszacowana jest na kwotę: 363 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 272 250,00 zł.

2.    Nieruchomość wpisana w KR1Y/00030752/6 oszacowana fest na kwotę: 2 186 000 00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 639 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku kupna nieruchomości nabywcy zostanie wystawiona Faktura ZW.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: