OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto Kancelaria nr VI w Poznaniu Adam Grzelaczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

08 października 2021 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 238 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńska la, 61-729 Poznań, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci stanowiącego własność dłużnika: (…) udziału w wysokości 2/12 w lokalu mieszkalnym położonym w Poznaniu przy ul. Sadowej 24/2 i posiadającym założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznań o nr PO1P/00036630/0 wraz z udziałem w wysokości 2/12 w udziale właściciela lokalu w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości KW nr 14174.

Udział dotyczy lokalu który posiada powierzchnię użytkową 62,53 m2 i następującą strukturę pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, klatka schodowa.

 

Udział dłużnika w powyższej nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 50 593,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 37 944,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5 059,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania wraz z protokołem opisu i oszacowania, operatem szacunkowym tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61-729 Poznań. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: