OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00053121/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2021 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 21 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 51/79 (lokal niemieszkalny – garaż), dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00053121/1. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 16,00 m2. Na układ funkcjonalny lokalu składa się garaż jednoprzestrzenny bez kanału rewizyjnego. Lokal znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 51/67, jednostka ewidencyjna: 046201_1, M. Grudziądz, obręb: 0100. Powierzchnia działki wynosi 0,0019 ha.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1600/46100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr TO1U/00040033/3).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 22 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 16 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 2 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr

31 1240 1183 1111 0010 9446 3704

Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności. 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Kancelaria Komornicza nr II w Grudziądzu, al. 23 Stycznia 26/17, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 306 75 55 | 500 675 500 www.sokolowski.komornik.pl.

 

 

Położenie: