OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Joanna Maria Bułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 września 2021 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Joannitów 14, w sali nr 17J, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (…), wynoszącego 5046/253830 w prawie własności nieruchomości – garaż podziemny wielostanowiskowy położony w budynku przy ul. Bursztynowej 5-25, Wrocław, z którym związane jest prawo do boksu garażowego nr 17 i miejsca parkingowego nr 44, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [WR1K/00249364/6].

 

Wartość rynkowa nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1 986 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś wartość udziału dłużnika wynoszącego 5046/253830 w prawie własności nieruchomości – garaż podziemny wielostanowiskowy położony w budynku przy ul. Bursztynowej 5-25, Wrocław, z którym związane jest prawo do boksu garażowego nr 17 i miejsca parkingowego nr 44 wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA Centrala – Departament Obsługi Rozliczeń 43 1050 0099 7566 0000 2001 4716. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W dniu 15.09.2021 roku od godziny 10:30 do godziny 10:50 można oglądać nieruchomość, zaś w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w dni powszednie, w godzinach pracy kancelarii można  przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

   

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (71) 773 22 28

 

Położenie: