OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

22 września 2021 r. o godz. 14:00

 

sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jest jako nieruchomość niezabudowana – działka nr ewid. 116/3 o powierzchni 12,37 ha, w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio RV-3,84ha, RVI-2,80 ha, PsVI-4,39 ha, Lzr-PsVI-0,47 ha, N-0,87 ha. Działka stanowi wyrobisko pokopalniane. Starosta Goleniowski decyzją z dnia 24 marca 2014 roku uznał za zakończoną rekultywację działki w kierunku zagospodarowania rolnym z wydzieleniem Lz- zadrzewienia. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Budno, gm. Goleniów. Działka nr 116/3 wchodzi w skład nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00022028/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250 000,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 187 500,00 zł.

Rękojmia wynosi 25 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 21.09.2021 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Osoba w celu wejścia do budynku sądu, zobowiązana do: zakrycia nosa i ust, stawiennictwa nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem posiedzenia, nie przychodzenia z osobami towarzyszącymi niebędącymi stronami w postępowaniu oraz do opuszczenia budynku niezwłocznie po zakończeniu czynności procesowej, w której uczestniczyła.

 

 

Położenie: