OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 września 2021 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 27, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działek ewidencyjnych: nr 135 o pow. 0,33 ha, nr 292/1 o pow. 0,13 ha, oraz nr 301 o pow. 0,14 ha. Częścią składową działki nr 292/1 jest budynek mieszkalny jednorodzinny podpiwniczony 3-kondygnacyjny oraz zabudowania gospodarcze, nieruchomość oznaczona numerem porządkowym ulica Dolna 340, położona w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, częściowo ogrodzona, posiada dostęp do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Działki o nr 135 i 301 są niezabudowane położone w obszarze terenów upraw polowych, działka nr 301 formalnie nie posiada dostępu do drogi publicznej, działka nr 135 dojazd drogą gruntową będąca we władaniu Gminy Sułkowice (dz. nr 119,118,112). Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) i (…), posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00029130/0.

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania:

-         dz. nr 292/1 o pow. 0,13 ha: cena oszacowania: 425 000 zł, cena wywołania: 318 750,00 zł.

-         dz. nr 135 o pow. 0,33 ha: cena oszacowania: 16 000,00 zł, cena wywołania: 12 000,00 zł.

-         dz. nr 301 o pow. 0,14 ha: cena oszacowania: 8 000,00 zł, cena wywołania: 6 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: