OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00111673/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

07 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 udziału w nieruchomości należącego do dłużnika: (…)

położonej: 85-796 Bydgoszcz, gen A.E. Fieldorfa "Nila" 7a, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00111673/6.

 

Przedmiotem wyceny jest działka o pow. 119,0 m2 zabudowana budynkiem usługowym parterowym z poddaszem użytkowym z wbudowanym lokalem mieszkalnym (ok. 30% całej pow. budynku). Lokal usługowy (sklep z zapleczem) zajmuje parter - 59,19 m2 oraz piwnicę budynku - 75,85 m2, zaś lokal mieszkalny na poddaszu o pow. 66,02 m2 składa się z 3 pokojów, holu, łazienki i kuchni. Funkcjonalność budynku dość korzystna. Do budynku jedno wejście frontowe do przedsionka z którego jest wejście do sklepu na parterze i znajdują się schody prowadzące na poddasze. Wejście do piwnic tylko przez sklep na parterze. Każdy z lokali posiada własne ogrzewanie z osobnymi kotłami C.O. Układ pomieszczeń pozwala na wydzielenie dwóch odrębnych lokali - usługowego i mieszkalnego.

 

Suma oszacowania udziału nieruchomości wynosi 461 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 307 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 100,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 06.09.2021 r.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 10205011 0000 9102 0181 0555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: