OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2021 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej, o pow. 1,2836 hektara, położonej pod adresem: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Działkowa 40-46, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00048774/1.

 

Suma oszacowania wynosi 1 226 310,00 zł, w tym podatek VAT 229 310,00 zł zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 919 732,50 zł, w tym podatek VAT 171 982,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 631,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: