OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

20 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-182 Świekatowo, Zalesie Królewskie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 56456 [NKW: BY1S/00056456/1]. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 417/1 o powierzchni 0,2500 ha. Działka 417/1 ma kształt regularny (wydłużonego prostokąta), posiada dostęp do drogi publicznej, jest niezabudowana i stanowi grunt rolny. Na działce 417/1 znajdują się samosiejki wierzby energetycznej. Działka o wysokim poziomie wód gruntowych. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako ŁIV (0,0600 ha), ŁV (0,1600 ha), N (0,0300 ha).

 

Suma oszacowania wynosi 9 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: