OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

20 sierpnia 2021 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-141 Lniano, Błądzim, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57767 [NKW BY1S/00057767/1]. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 288/38 o powierzchni 0,0668 ha, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RVI. Teren działki niezabudowany, ogrodzony. Na działce znajduje się altanka nietrwale związana z gruntem, która nie jest przedmiotem licytacji. Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowej infrastruktury sieciowej – energii i wody. Nieruchomość o ograniczonej możliwości zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej – działki drogowej 273/3, poprzez wewnętrzne drogi dojazdowe - działki nr 288/18 i 273/2 (KW nr BY1S/00032967/2), będące własnością gminy, które nie posiadają kategorii drogi. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/200/2000 Rady Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2000 r., działka nr 288/38 zlokalizowana jest częściowo na obszarze rolnym (grunty rolne o słabej przydatności rolniczej) częściowo na obszarze o funkcji leśnej.

 

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: