OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 sierpnia 2021 r. o godz.10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3/6 o pow. 5 037 m2 i nr 4/1 o pow. 1 101 m2, zabudowanej obiektem hotelowo-gastronomicznym (hotel trzygwiazdkowy GALA) o pow. użytkowej 3 341,72 m2, stanowiąca zgodnie z treścią księgi wieczystej wspólność łączną wspólników spółki cywilnej (…), położonej w miejscowości Rudnik, ul. Dolna 157 i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00074492/5. Treść wpisu w dziale II jest niezgodna ze stanem rzeczywistym, z uwagi na likwidację spółki cywilnej, w związku z tym przedmiotowa nieruchomość faktycznie stanowi współwłasność dłużników w udziałach po 1/2.

W obiekcie mieści się: na parterze: kawiarnia, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, restauracja, sala bankietowa, pomieszczenia na butiki, hall recepcyjny, zaplecze sanitarne, szatnia z przechowalnią bagażu, poczekalnia, oraz zaplecze techniczne. Do obsługi części gastronomicznej służy kuchnia z zapleczem socjalnym dla pracowników. Na piętrze budynku: 90 miejsc noclegowych w 29 pokojach, w tym 1 apartament i 1 studio, mała salka konferencyjna, pomieszczenie fitness mieszczące siłownię, saunę i jacuzzi, oraz pomieszczenia techniczne. Wyposażenie hotelu: 326 pozycji różnych ruchomości (łącznie 22 000 szt.).

2) nieruchomości stanowiącej kompleks działek ewid. nr 3/7 i nr 4/2 o łącznej powierzchni 0,3609 ha, zabudowanych dwukondygnacyjnym, murowanym pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 1601,72m2 położonej w miejscowości Rudnik, ul. Dolna 159 i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach pod nr KR1Y/00048447/4. Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużników: Dańko-Kruk Bernadetta - w 1/2 części i Dańko Dawid - w 1/2 części.

3) nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki ewid. nr 591/1 o pow. 2 031 m2

(teren zabudowy jednorodzinnej MN z dobrym dostępem do sieci uzbrojenia terenu), położonej

w miejscowości Sułkowice i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach pod nr KR1Y/00078585/2. Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużników: Dańko-Kruk Bernadetta - w 1/2 części i Dańko Dawid - w 1/2 części.

 

1) Nieruchomość wpisana w KR1Y/00074492/5 oszacowana jest na kwotę: 8 395 845,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 296 883,75 zł.

2) Nieruchomość Wpisana w KR1Y/00048447/4 oszacowana jest na kwotę: 3 439 471,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 579 603,25 zł.

3) Nieruchomość wpisana w KR1Y/00078585/2 oszacowana jest na kwotę: 201 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 151 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku kupna nieruchomości objętej KW nr KR1Y/00074492/5 oraz KR1Y/00048447/4 nabywcy zostanie wystawiona Faktura ZW.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: