OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, podaje do publicznej wiadomości, że

 

30 lipca 2021 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu, przy ul. Tułodzieckiej 49, numer działki 15 i 17 o łącznej powierzchni 0,1260 ha, o numerze KW PO1P/00028110/0.

 

Suma oszacowania wynosi 634 700,00 zł, cena wywołania wynosi 476 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 63 470,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji, gotówką w siedzibie kancelarii komornika, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl.

 

Położenie: