OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2021 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2A; 32-600 Oświęcim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00051343/2, opisanej jako: - dz. nr 1848, dz. nr 1849, dz. nr 1900/2, dz. nr 793, dz. nr 785, dz. nr 506, dz. nr 626, dz. nr 1899, dz. nr 1900/7 o łącznej pow. 2,8099 ha. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone, nie stanowią funkcjonalnej całości, położone są w kompleksach rozmieszczonych w kilku miejscach w Brzezince, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 368 542,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 184 271,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 36 854,20 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę obowiązana jest zapłacić 1/5 wylicytowanej ceny natychmiast po zakończeniu licytacji. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, winna być wpłacona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: