OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

25 czerwca 2021 r. o godz. 13:00

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewidencyjny: 373/21 o pow. 4 687 m2 zabudowaną budynkiem nr ewid. 127 opisanym w rejestrze budynków jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o pow. użytkowej 492 m2, 373/22 o pow. 5 053 m2 zabudowaną budynkiem nr ewid. 126 opisanym w rejestrze budynków jako przemysłowy o pow. użytkowej 895 m2 i budynkiem nr ewid. 128 opisanym w rejestrze budynków jako biurowy o pow. użytkowej 361,36 m2 oraz 373/23 o pow. 822 m2 stanowiącą drogę wewnętrzną.

Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 19.06.2096 roku.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Przybiernów, przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017585/5. W księdze wieczystej nie uwidoczniono podziału geodezyjnego działki nr ewid. 373/20 na działki nr ewid. 373/21, 373/22, 373/23. Istnieje również rozbieżność między powierzchnią użytkową budynku nr ewid. 128 uwidocznioną w księdze wieczystej a powierzchnią otrzymaną w wyniku pomiarów dokonanych przez rzeczoznawcę.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 333 300,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 999 975,00 zł.

Rękojmia wynosi 133 330,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 24.06.2021 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Położenie: