OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 czerwca 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie mającego siedzibę pod adresem ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno w sali nr 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 88-320 Strzelno, Wyszyńskiego 32, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00015369/0 o pow. 0,1539 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji gastronomiczno-hotelowej o pow. użytkowej 703,11 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 703 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 470 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 20010003 8087 0002.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: