OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00046881/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia

 

17 maja 2021 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 37,2000 m2, należącego do dłużników: (…) wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowej „Odra” w Oławie (adres spółdzielni: ul. 1 Maja 22), położonego: 55-200 Oława, ul. Chrobrego 67/7, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00046881/7. W ramach korzystania z części wspólnych nieruchomości właściciele lokalu użytkują pomieszczenie piwniczne.

 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 190 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 025,00 zł. Licytanta przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 do dnia 14.05.2021 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: