OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 maja 2021 r.

 

w Szczecin, ul. Antosiewicza 1 (teren Stoczni Szczecińskiej) odbędą się w trybie ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego przeprowadzania sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego licytacje ruchomości:

 

1) o godz. 10:00:

Nazwa ruchomości   

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Zgniatarka ZGR rok prod. 2020 oraz Gilotyna do blach rok prod. 2020, nr fabryczny 120, nr fabryczny 8

 

1 [szt.]

15 000,00 **)

7 500,00 zł

                           

2) o godz. 10:20:

 

Nazwa ruchomości   

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Półautomat spawalniczy LINCOLN IDALARC CV5 producent Lincol Electric Bester S.A. nr fabryczny P1081000445

 

1 [szt.]

5 000,00 **)

2 500,00 zł

 

3) o godz. 10:40:

Nazwa ruchomości   

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Kompresor z siln. elektr. Colibri 15 producent FIAC rok prod. 2018, nr fabryczny 521802082

 

1 [szt.]

1 500,00 **)

750,00 zł

 

4) o godz. 11:00:

 

Nazwa ruchomości   

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Piła taśmowa do cięcia rur PEGAS 230-280GH-LR prod. PEGAS-GRONDA, nr fabryczny 2300221036

 

1 [szt.]

8 000,00 **)

4 000,00 zł

 

5) o godz. 11:20:

 

Nazwa ruchomości   

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Półautomat spawalniczy producent HUGONG WELDER, nr fabryczny 012013

 

1 [szt.]

5 000,00 **)

2 500,00 zł

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię składa się przelewem lub w gotówce. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłaty ceny nabycia. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Nabywca, który w ww. terminie nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który niezwłocznie się wznawia. Część ceny wpłaconej przez nabywcę oraz rękojmi, utraconych na zasadach jak wyżej przeprowadzający przetarg zaspakaja należność z tytułu kosztów przetargu, a resztę przekazuje niezwłocznie zastawnikowi. W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia a także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Położenie: