OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

25 maja 2021 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Krzysztofa Mańkowskiego w Toruniu przy ul. Matejki 28/3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w trybie uproszczonym, należącej do dłużnika i stanowiącej: działkę niezabudowaną, dz. nr 237/12 o pow. 0,6624 ha. Uzbrojoną w przyłącze elektryczne i do wodociągu gminnego. Lokalizacja korzystna, dojazd bardzo korzystny. Położonej: 87-140 Chełmża, Kończewice, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00054287/8 [NKW: TO1T/00054287/8].

 

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym wyłącznie na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Komornik informuje, iż zgodnie z treścią art. 871 kpc „Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy” na konto Komornika, tj. Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: