OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 maja 2021 r. o godz. 13:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego należącego do dłużnika: COLPORTEX Guz Mirosław Stępniak Marcin spółka jawna z siedzibą w Szczecinie, położonego: 72-600 Świnoujście, Grunwaldzka 97B/4, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00042592/7].

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

Szacowany lokal niemieszkalny położony jest na parterze w budynku wielolokalowym.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot opinii posiada powierzchnię użytkową: 54,85 m2 (dane wg księgi wieczystej).

 

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego wg stanu na dzień oględzin, tj. 22.12.2020 r.:

 

Drzwi zewnętrzne:

aluminiowe automatycznie otwierane w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Stolarka okienna: 

aluminiowa w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Podłogi:

w pomieszczeniu użytkowym: gres w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w WC: gres w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym (widoczne pęknięcia).

 

Ściany:

w pomieszczeniu użytkowym: ściany pokryte częściowo farbą ścienną, większość zabudowana zabudową wykonaną na indywidualne zamówienie typu „Komandor” w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w WC: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Tabela nr 1: Klasyfikacja stanu technicznego budynków:

 

Lp.

Klasyfikacja stanu technicznego

 

Procent zużycia elementu

 

Kryterium oceny elementu

 

1

2

3

4

 

BARDZO

DOBRY

0% -15%

 

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń, Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm.

 

 

DOBRY,

ZADOWALAJĄCY

16%-30%

Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

 

 

ŚREDNI

31% -50%

W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu. Celowe jest przeprowadzenie naprawy bieżącej.

 

 

ZŁY

51% -70%

 

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Celowe jest wykonanie naprawy głównej.

 

 

AWARYJNY

ponad 71%

W elementach budynku występują duże uszkodzenia; i ubytki, które mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić w drodze remontu kapitalnego w bardzo dużym zakresie.

 

Funkcjonalność lokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Witryny zabudowane szklanymi szafami typu „Komandor” oraz wnętrze lokalu zabudowane zabudową typu „Komandor”. Witryny od strony frontowej i od pasażu. Do lokalu można dostać się tylko przez pasaż prowadzący również do innych sklepów tj. „Netto”, „Komfort”, itd.

 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podwyższony.

 

Instalacje wewnętrzne:

-instalacja wodno-kanalizacyjna,

-instalacja elektroenergetyczna,

-instalacja teletechniczna,

-instalacja ciepłej wody -z sieci miejskiej,

-instalacja grzewcza – z sieci miejskiej.

 

4.4. Charakterystyka budynku

Budynek 4-piętrowy, podpiwniczony. Budynek wybudowany w 2010 roku w technologii tradycyjnej murowanej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek ocieplony, otynkowany i pokryty farba ścienną.

 

Ogólna charakterystyka budynku:

Budynek: 4-piętrowy (5 kondygnacje nadziemne + wysokie przyziemie + 1 kondygnacja podziemna).

Konstrukcja: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalno-usługowa.

Rok budowy: 2010 r.

Stan techniczny: bardzo dobry.

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: murowane, cegła,

stropy: masywne,

dach: konstrukcji drewnianej,

pokrycie dachu: dachówka,

komunikacja pionowa: schody,

instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, c.o. z sieci miejskiej, ciepła woda z sieci miejskiej, ogrzewania z sieci miejskiej, teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej,

 

Przedmiot wyceny oddalony jest ok. 1 km od przeprawy promowej „miejskiej”. Przedmiot wyceny położony jest w parterowej części budynku mieszkalno-usługowego, wśród różnych sklepów oraz punktów usługowych różnych branż. Do lokalu można dostać się tylko przez pasaż prowadzący również do innych sklepów tj. „Netto”, „Komfort”, itd. Oddalenie nieruchomości od głównych ciągów miejskich sprawia, iż użytkownicy przedmiotowej nieruchomości nie odczuwają hałasów pochodzących z pobliskich dróg miejskich. Dojazd do przedmiotu wyceny drogą utwardzoną asfaltem. W pobliżu przedmiotu wyceny jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia autor operatu ocenia je jako położenie ogólne i szczegółowe jako dobre.

 

Suma oszacowania wynosi 419 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: