OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO
UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

1 czerwca 2021 r. o godz. 11:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego adres jw. odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 15664/41910 cz. w wieczystym użytkowaniu nieruchomości położonej pod adresem: 60-012 Poznań (rejon ulicy Uradzkiej), działki nr 8/13, 8/14, 8/16, 10/16, 10/23, 13/13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00212171/2 w trybie egzekucji uproszczonej. Nieruchomość stanowi część ulicy Uradzkiej na odcinku o nawierzchni nieutwardzonej.

 

Suma oszacowania wynosi: 349 400,00 zł. Cena wywołania wynosi: 174 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 34 940,00 zł przelewem na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 2518/17 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nabywca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 871 kpc zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia zgodnie z treścią art. 872 § 1 kpc. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik działając zgodnie z dyspozycją art. 872 § 3 kpc ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

 

Położenie: