OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

26 maja 2021 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod adresem: ul. Rynek Główny 14, 32- 600 Oświęcim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi KW nr KR1E/00000246/0. Nieruchomość jest położona w Jawiszowicach przy ul. Nawsie i ul. Kobylec, obr. 1, gm. Brzeszcze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie. właścicielami nieruchomości w ramach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są: (...).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Jawiszowicach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1E/00000246/0.

Opis nieruchomości:

- działka nr 385/4 o pow. 34 a 94 m2, która położona przy ul. Nawsie – niezabudowana, płaska, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Nawsie. Użytek/klasa RIVa (grunty orne);

- działka nr 2474/11 o pow. 14 a 39 m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec. Użytek/klasa RIVa (grunty orne) /0,0845 ha, RIVb (grunty orne) /0,0594 ha;

- działka nr 2474/15 o pow. 17 a 55 m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 18-21 m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec. Użytek/klasa RIVa (grunty orne);

- działka nr 2475/6 o pow. 23 a 74 m2, która położona przy ul. Kobylec, niezabudowana, płaska, kształt regularny foremny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 9-13 m, położona bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Kobylec, działka częściowo ogrodzona wzdłuż płd.-zach. granicy. Użytek/klasa RIVb (grunty orne) /0,0216 ha, RV (grunty orne) /0,2158 ha.

 

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę – 418 908,00 zł. Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) – 314 181,00 zł – wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) – 41 890,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.

ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664

lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl.  

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: