OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 37 213 24) ogłasza, że dnia

 

15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

 

pod adresem: Rakowo 21, 78-449 Borne Sulinowo, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lp.

Nazwa ruchomości

 

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

 

1.

Kombajn leśny Valmet,

typ: 901,

model 901.3,

nr fabryczny 311158,

rok prod. 2005 Harwester

 

1 [szt.]

220 416,00 **)

110 208,00

 

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w miejscu oznaczonym wyżej po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Natomiast w kancelarii w aktach postępowania znajduje się operat szacunkowy ww. majątku ruchomego sporządzony dnia 21 stycznia 2021 r.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Położenie: