OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju Leszek Woźniak Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu

 

28 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kościuszki 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości opisanej jako: nieruchomość stanowiąca grunt w użytkowaniu wieczystym, w części obejmująca działkę ewidencyjną o numerze 378/2 zabudowaną budynkami i budowlami cegielni stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, w części obejmującej działkę o numerze 426 położoną na złożu kopalin iłów, w pozostałej części obejmującej działki niezabudowane o numerach 164, 425, 595/3, 595/4, 595/5 i 732. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kolosy, gmina Czarnocin, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna: 260302_2 Czarnocin, obręb: 0008 Kolosy, o łącznej powierzchni 14,4257 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o nr KI1I/00038522/4 w Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.

 

Nr

porz.

Numer działki

Kwota

oszacowania

 

Cena wywoławcza

(2/3 wartości

oszacowania)

 

Wysokość rękojmi

(10% sumy

oszacowania)

 

1.     

164 (prawo UW gruntu)

744,00 zł

496,00 zł

74,40 zł

 

2.     

378/2, w tym:

- grunt (prawo UW gruntu)

- budowle, budynki oraz maszyny
i urządzenia na trwałe z nimi związane (odrębna od gruntu własność)

 

 

367 382,00 zł

 

 

2 701 693,00 zł

 

244 921,33 zł

 

 

1 801 128,67 zł

 

36 738,20 zł

 

 

270 169,30 zł

 

3.     

425 (prawo UW gruntu)

7 568,00 zł

5 045,33 zł

756,80 zł

 

4.     

426 (prawo UW gruntu wraz ze złożem)

401 640,00 zł

267 760,00 zł

40 164,00 zł

 

5.     

Kompleks działek:

595/3, 595/4, 595/5 (prawo UW gruntu)

 

898,00 zł

598,67 zł

89,80 zł

 

6.     

732 (prawo UW gruntu)

1 278,00 zł

852,00 zł

127,80 zł

 

                                                               Łącznie:

3 481 203,00 zł

2 320 802,00 zł

348 120,30 zł

UWAGA:

1)   Oszacowana wartość rynkowa działki nr 426 nie uwzględnia kosztów uzyskania koncesji na eksploatację złoża oraz kosztów uzyskania prawa do informacji geologicznej, a także kosztów rekultywacji złoża po zakończeniu jego eksploatacji.

2)   Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości oraz funkcjonalność i gospodarczą całość jaką pełnią poszczególne działki, licytacja odbędzie się w następujących częściach:

- Działki o nr 164, 378/2, 425 i 426 – łącznie;

- Działki o nr 595/3, 595/4, 595/5 i 732 – łącznie.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności należy do dłużników: (…) (1/2) oraz (…) (1/2). Rękojmia winna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, gotówką w kancelarii komornika za pokwitowaniem, bądź bezpośrednio na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. o. w Busku Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448 lub złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość powyższą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoża dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnienie w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kontakt tel.: (41) 352 10 26.

 

Położenie: