OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 65-012 Zielona Góra, Krasnoludków, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00100765/7.

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem garażowym o pow. 21 m2, na działce nr 233/52 o pow. 211 m2. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym (nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 233/51 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 233/52 do działki 233/51.

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: