OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria nr III na podstawie przepisu art. 953 w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach mającego siedzibę pod adresem: ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice w sali nr 18, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowice nr 596, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działki nr 115 o powierzchni 0,4100 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Obiekt zrealizowany najprawdopodobniej około 2008 roku. Składa się z przyziemia, parteru oraz użytkowego poddasza. Przyziemie budynku pełni funkcje gospodarczą z dodatkowym wyjściem na zewnątrz. Parter i poddasze budynku pełni funkcję mieszkalną. Na poziomie przyziemia znajdują się również trzy garaże w tym jeden z kanałem naprawczym, nie są połączone z częścią mieszkania. Dodatkowo nad przyziemiem na poziomie parteru przy budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy z nieużytkowym poddaszem, jedynie dachem połączony z budynkiem mieszkalnym. Działka ewidencyjna nr 115 posiada dostęp do drogi publicznej, dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej. Rejon lokalizacji uzbrojony jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00073253/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 698 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 523 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych I Co 283/17). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

 

Położenie: