OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1U/00013365/5, BY1U/00008296/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 marca 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę przy pl.Wolności 4 w sali nr 106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 89-240 Kcynia, Kcynia, ul. Wyrzyska;

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1U/00008296/2, BY1U/00013365/5.

 

Suma oszacowania BY1U/00008296/2 wynosi 536 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 357 400,00 zł. Rękojmia wynosi 53 610,00 zł.

Suma oszacowania BY1U/00013365/5 wynosi 108 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 066,67 zł. Rękojmia wynosi 10 810,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział I w Bydgoszczy 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: