OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 marca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Radlna, gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00023492/8 opisanej jako:

·         Działka nr 95/2 o powierzchni 400 m2 – niezabudowana; nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 020,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwadzieścia złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 8 265,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).

·         Działka nr 96/3 o powierzchni 569 m2 – niezabudowana; nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15 676,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 11 757,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).

·         Działka nr 96/4 o powierzchni 569 m2 – niezabudowana; nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.676,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 11 757,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych)

·         Działka nr 96/5 o powierzchni 421 m2 – niezabudowana; nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 8 699,25 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100).

·         Działka nr 96/6 o powierzchni 3 449 m2 – zabudowana,

- drewnianym parterowym, nie posiadającym poddasza użytkowego budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,12 m2,

- murowanym parterowym, niepodpiwniczonym, budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 179,37 m2 (część mieszkalna 154,12 m2 + garaż 25,25 m2); nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 562 501,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: kwotę: 421 875,75 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 75/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości, tj.

Działka nr 95/2 – rękojmia w kwocie: 1 102,00 zł,

Działka nr 96/3 – rękojmia w kwocie: 1 567,60 zł,

Działka nr 96/4 – rękojmia w kwocie: 1 567,60 zł,

Działka nr 96/5 – rękojmia w kwocie: 1 159,90 zł,

Działka nr 96/6 – rękojmia w kwocie: 56 250,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20/-. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 09.03.2021 r. oraz 18.03.2021 r. w godz. 11:00 do 12:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20/-, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: