OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

19 marca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. M. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługujących dłużnikowi (...):

 

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu), dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026634/2,
  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu), dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026614/6,
  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026635/9. Na nieruchomości posadowiony jest budynek stanowiący odrębną nieruchomość (garaż).

 

Licytacje zostaną wywołane kolejno po sobie i będą dotyczyć każdego z praw osobno.

 

Wszystkie nieruchomości gruntowe położone są w miejscowości Brzeg Dolny, przy ul. Zwycięstwa (AM-12, obręb ewidencyjny – Brzeg Dolny) a dostęp do nich odbywa się również z ulicy Zwycięstwa (drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej z jednym pasem ruchu w każdym kierunku). Graniczą z kolejnymi segmentami zabudowy o funkcji magazynowo-gospodarczej i garażowej oraz z gruntami niezabudowanymi. W granicach nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia terenu. Żaden z budynków posadowionych na nieruchomościach nie jest objęty wykazem zabytków.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026634/2 składa się z działki nr 57 o powierzchni 26 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,0 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) – obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 26,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto – 22,8 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Według oświadczenia dłużnika, garaż jest całkowicie podpiwniczony (wysokość poniżej terenu – około 1,5 m). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 11.01.2093 r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5 500,00 zł.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026614/6 składa się z działki nr 37 o powierzchni 30 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,5 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) – obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony (z kanałem), wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 23,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto – 20,5 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 7.10.2093 r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5 000,00 zł.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026635/9 składa się z działki nr 58 o powierzchni 26 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,0 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) – obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 22,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto – 20,1 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 26.11.2092 r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5 000,00 zł.


 

Cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi, odpowiednio: 4 125,00 zł (WR1L/00026634/2), 3 750,00 zł (WR1L/00026614/6) oraz 3 750,00zł (WR1L/00026635/9). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości/prawa.


 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę, odpowiednio: 550,00 zł (do licytacji WR1L/00026634/2), 500,00 zł (do licytacji WR1L/00026614/6) oraz 500,00 zł (do licytacji WR1L/00026635/9).

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 1090 2499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.


Nieruchomości można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).


 

Pouczenie:

1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Położenie: