OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 marca 2021 r. o godz. 13:30

 

sala 27 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik, gmina Sułkowice powiat myślenicki składającej się z działek ewidencyjnych nr 291/6 oraz 292/2 o łącznej powierzchni 463 m2. Kształt nieruchomości jest lekko nieregularny. Teren nieruchomości jest płaski. Nieruchomość ma dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, gazociągu, wodociągu i kanalizacji gminnej. Nieruchomość niemal w całości zajęta jest przez budynek. Częścią składową przedmiotowej nieruchomości jest budynek piekarni o powierzchni użytkowej 492,6 m2. Budynek posiada 3 kondygnacje – przyziemie, parter oraz poddasze, w części północnej – 1 kondygnację – przyziemie z tarasem na stropodachu. Część południowa budynku została wybudowana w latach 1981-1983, parterowa część północna dobudowana około roku 2003. Na poziomie przyziemia oraz na parterze znajdują się pomieszczenia produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjno-socjalnym. Na poddaszu przewidziano pomieszczenia biurowo-socjalne. Według Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach ustalono, że od 2003 r. nie stwierdzono, iż inwestycja rozbudowy budynku piekarni została oddana do użytkowania. Z uwagi, iż budynek znajdujący się na nieruchomości został posadowiony na dwóch działkach sprzedaży podlegają łącznie te dwie działki. Nieruchomość stanowi własność dłużnika BURNOS Sp. z o.o. i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00074432/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 655 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 491 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: