OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…); Bychawka Druga nr 11, gm. Bychawa.

Nieruchomość składa się z dwóch działek oznaczonych jako działka nr 885/1 oraz działka nr 841/2. Działka nr 885/1 o pow. 1,3000 ha (BrIIIa-0,0900 ha, BrV-0,0200 ha, PsIV-0,04600 ha, RIIIa-0,1300 ha, RV-0,6000 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem. Wewnątrz działki znajduje się wydzielona działka nr 885/2 o pow. 0,0900 ha stanowiąca odrębną nieruchomość, na rzecz której obciążono wycenianą nieruchomość, tj. dz. nr 885/1 i 841/2 służebnością drogi koniecznej o szerokości 5 m. Teren skonfigurowany – ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, w południowej części zadrzewiony i zakrzaczony. W północno-wschodnim narożu działki znajduje się niewielki staw o pow. około 400 m2. Przez wycenianą działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna ze słupem na terenie działki. Działka nr 841/2 o pow. 0,1400 ha (PsV-0,0400 ha, N-0,1000 ha), niezabudowana, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 885/1, przedziela je działka nr 843/2 0 – wytyczona droga o szerokości 3 m (w dacie wyceny fizycznie nieurządzona). Przedmiotowa działka położona jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze powiatowej, teren skonfigurowany -ze spadkiem w kierunku południowym, zadrzewiony, zakrzaczony. Wzdłuż północnej granicy działki droga dojazdowa do posesji oraz działki nr 885/2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa i niezabudowane tereny leśne, w pobliżu przepływa lokalna rzeka „Kosarzewka”. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00285976/1.

 

Suma oszacowania: 234 240,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 175 680,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 424,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Licytacja odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.).Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone w Kurierze Lubelskim oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: