OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 

 

26 marca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu usługowego (niemieszkalnego), położonego pod adresem: 56-100 Wołów, ul. Ścinawska 2/1LU, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00022701/5, stanowiącego własność dłużnika (…).


Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez dłużnika. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji (parter) a wejście do niego znajduje się od strony skrzyżowania ulic Ścinawskiej i Komuny Paryskiej. Powierzchnia użytkowa wynosi 52,35 m2 i składa się na nią 5 pomieszczeń: sala sprzedaży/salon fryzjerski (32,5 m2, ekspozycja okien na wschód i południe), biuro (3,5 m2, bez okien), zaplecze/korytarz z częścią socjalną (4,4 m2, bez okien), toalety (2,1 m2, bez okien) oraz gabinet (10,7 m2, ekspozycja okien na wschód). Lokal został wykończony na potrzeby salonu fryzjerskiego/kosmetycznego. Stolarka okienna PVC (z roletami antywłamaniowymi, z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu). Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi drewniane i składane, harmonijkowe. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PVC. W lokalu wykonana jest instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, cieplna (piec gazowy dwufunkcyjny).

 

Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 zł. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 16 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 1090 2499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.


Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).


Komornik Sądowy
Mateusz Dziędzioła


 

Pouczenie:

1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: