OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 kwietnia 2021 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

o godz. 10:00

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 98/32 o powierzchni 252 m2, położonej w Zielonej Górze przy ul. Racula-Witosa. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00052958/5. Przedmiotowa działka stanowi część drogi wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości zabudowanych o adresie Zielona Góra, ul. Racula 36a-36g i 29b. Nieruchomość stanowi własność (…).

Suma oszacowania wynosi 32 400,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 240,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

o godz. 10:30

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 28/2 o powierzchni 1 645 m2, położonej w Zielonej Górze przy ul. Zbożowej (według ewidencji gruntów), a faktycznie położonej pomiędzy ul. Kopciuszka, Bolka i Lolka oraz ul. Zbożową. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00054402/7. Nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: