OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że

 

25 marca 2021 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 1.07 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Poznaniu, przy ul. Rynarzewskiej 9, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald w Poznaniu, KW nr PO1P/00209370/3.

Suma oszacowania wynosi 219 800,00 zł, cena wywołania wynosi 164 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 21 980,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl.

 

 

Położenie: