OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 marca 2021 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-081 Dłutów, ul. Główna 48, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00045628/2.

 

Suma oszacowania wynosi 329 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 333,32 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: