OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 547 70 50) ogłasza, że dnia

 

12 marca 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: EURO-CITY-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

stanowiącej:

nieruchomość składająca się z działek gruntu:

nr 365 a.m. 6 o pow. 4,1254 ha,

nr 366/2 a.m. 6 o pow. 0,2056 ha,

nr 969 a.m. 15 o pow. 0,0746 ha,

nr 972 a.m. 15 o pow. 0,0858 ha,

o pow. łącznej 4,4914 ha,

oddaną w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki (pozostałości budynków) stanowiące odrębny przedmiot własności. Na nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe w postaci nadziemnych i podziemnych przewodów ciepłociągu oraz szczątkowe elementy budynków. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków jest EURO-CITY-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym mpzp. Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola Rady Miasta Opola, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem „17.5.P”, tj. strefa aktywności gospodarczych. Wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania określona została przez biegłego rzeczoznawcę sądowego na kwotę: 3 065 700,00 zł (netto). Wartość prawa będącego przedmiotem licytacji została przez biegłego rzeczoznawcę obniżona do kwoty 2 930 400,00 zł netto + należny podatek VAT (23%) w kwocie 673 992,00 zł = 3 604 392,00 zł brutto z uwagi na biegnący przez nieruchomość ciepłociąg oraz koszt rozbiórki budynków (pozostałości budynków).

Położonej: 45-131 Opole, ul. Józefa Cygana 6, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00072081/1].

Suma oszacowania wynosi 3 604 392,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 703 294,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy ,oszacowania, tj. 360 439,20 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Położenie: